torsdag 2 april 2009

Hej,

Här följer en liten beskrivning om hur vidareutbildningen för obehöriga lärare hänger i luften och till slut löser sig:


Nedanstående finner du tre texter, dels pressmeddelandet från Leijonborg där han förkunnar regeringens beslut att fortsätta finansieringen av VAL, lärarutbildningen för obehöriga lärare, dels det svar han har mailat till mig på min interpellation som återfinns längst ner om hur han skal finansiera denna lärarutbildningen.
Interpellationssvaret kom 1 minut före pressmeddelandet till min riksdagsmail idag.
Jag har redan i december i kammarens debatt om utbildningsbudgeten ställt frågan till alliansen om hur denna finansiering skulle gå till. Inget svar.
Det har varit artiklar om detta i tidningen Skolvärlden och i SvD. Inget har hänt.
Nu, när jag ställer interpellationen, kommer regeringens beslut dagen innan debatten skall ske i kammaren. Bra att det kom nu, men varför så sent ?1. Leijonborgs pressmeddelande, 2.4.09 kl 13:08


Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/11251/a/123782

Pressmeddelande
2 april 2009
Utbildningsdepartementet
Regeringen förlänger satsningen på vidareutbildning av obehöriga lärare
Regeringen startade 2007 en utbildningssatsning för obehöriga lärare. Sju universitet och högskolor fick i uppdrag att ordna kompletteringsutbildningar för erfarna lärare som saknar lärarexamen. Universiteten och högskolorna ska bedöma och validera tidigare erfarenheter och den kompetens personen redan har och därefter erbjuda individualiserade studieprogram som leder fram till en lärarexamen.
Regeringen har idag beslutat att förlänga satsningen så att obehöriga lärare kan söka till utbildningssatsningen under hela 2009.
- Det här är en mycket angelägen satsning. Det finns mycket bra kompetens i våra skolor och genom vidareutbildningen skulle de personerna kunna bli behöriga lärare. Det är en god investering, både för individen och för staten, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Lars Leijonborg
08-405 38 77
070-772 74 47
Per Klingbjer
Handläggare
08-405 16 662. Leijonborgs svar på interpellationen, 2.4.09 kl 13:07


Svar på interpellation 2008/09:369 av Mats Pertoft (mp) Vidareutbildning av obehöriga lärare
Herr/Fru talman!
Mats Pertoft har frågat mig när jag avser redovisa finansieringen för fortsatt utbildning av obehöriga lärare.
Det finns många lärare som saknar utbildning för den undervisning de i huvudsak bedriver. Det finns också många obehöriga lärare som önskar eller behöver komplettera sin utbildning för att få lärarbehörighet. Strävan att minska antalet obehöriga lärare i skolan är ett av de viktigaste inslagen i regeringens utbildningspolitik.
För att säkra kvaliteten i undervisningen och för att ge erfarna lärare som saknar lärarexamen en möjlighet att komplettera sin utbildning avsattes medel i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16) för ändamålet. Regeringen har avsatt 60 miljoner kronor per år under 2007, 2008 och 2009 till en utbildningsinsats för att minska antalet obehöriga lärare.
Den satsning som regeringen gjort på vidareutbildning av obehöriga lärare har inneburit att ca 750 obehöriga lärare hittills har registrerats för att genomgå utbildningen, och under vårterminen 2009 har ytterligare ca 270 obehöriga lärare påbörjat utbildningen. Regeringen har beslutat att de medel som avsatts för utbildningssatsningen ska täcka kostnaden för en antagning även under höstterminen 2009.3. Min interpellation, inlämnad 25.2.09


Fortsatt utbildning för obehöriga lärare
Till statsrådet Lars Leijonborg (fp)
Sveriges skola behöver fler behöriga lärare. Det är alla skolpolitiker i alla partier överens om. Men vi står nu inför en mycket bekymmersam situation. Den vidareutbildning av obehöriga lärare, som bedöms av sina rektorer fungera utmärkt i skolan, saknar helt finansiering i regeringens höstbudget 2008.

Vidareutbildningen av lärare som saknar lärarexamen har funnits i flera skepnader. Förra regeringen startade den särskilda lärarutbildningen SÄL på 90 poäng (60 i förra poängsystemet). SÄL genomfördes i tre omgångar: SÄL 1 - enbart naturvetenskap och teknik, 200 lärare blev behöriga. SÄL 2 - ingen styrning för speciella ämnen, 4 200 lärare. SÄL 3 - enbart yrkeslärare, 1000 lärare. Den nuvarande regeringens satsning VAL (vidareutbildning av lärare) är kortare - 60 poäng (motsvarande 40 "gamla"). Den sista antagningen gjordes nu till vårterminen.
Umeå universitet samordnar vidareutbildningen och antagningen till utbildningen. Själva utbildningen ges vid åtta högskolor och universitet. De ansvariga som jag varit i kontakt har uppgett att i sina kontakter med Utbildningsdepartementet har man inte fått några klara besked om utbildningen ska fortsätta men att Utbildningsdepartementet gärna vill att den fortsätter. Hur ska det gå till utan några avsatta medel, kan man undra.
Umeå universitet beskriver VAL som ett kostnadseffektivt sätt att ta vara på människor med högskoleutbildning och lärarerfarenhet och uppfylla ett uttalat behov från arbetsgivarna. Det enda stora felet är att behovet är mycket större än tidigare satsningar.
Enligt högskolan behöver man senast i februari få besked om den fortsatta finansieringen av utbildningen för att hinna gå ut med marknadsföring inför en eventuell antagning till höstterminen.
Min fråga till statsrådet är:
När avser statsrådet redovisa finansiering för fortsatta utbildningen av obehöriga lärare?
Författare:
Mats Pertoft (mp)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar